1. Chronik 1, 3

Das erste Buch der Chronik

Kapitel: 1, Vers: 3

1. Chronik 1, 2
1. Chronik 1, 4

Luther 1984:Henoch, Metuschelach, Lamech,
Menge 1926/1949 (Hexapla 1989):Henoch, Methusalah, Lamech,
Revidierte Elberfelder 1985/1986:Henoch-a-, Metuschelach, Lamech, -a) Hebräer 11, 5.
Schlachter 1952:Henoch, Metusalah, Lamech,
Zürcher 1931:Henoch, Methusalah, Lamech,
Luther 1912:Henoch, Methusalah, Lamech,
Buber-Rosenzweig 1929:Chanoch, Metuschalach, Lamech,
Tur-Sinai 1954:Hanoch, Metuschelah, Lemech.
Luther 1545 (Original):Henoch, Methusalah, Lamech,
Luther 1545 (hochdeutsch):Henoch, Methusalah, Lamech,
NeÜ 2021:Henoch, Metuschelach, Lamech,
Jantzen/Jettel 2016:Henoch, Methusalah, Lamech, a)
a) Henoch 1. Mose 5, 18-24; Hebräer 11, 5
English Standard Version 2001:Enoch, Methuselah, Lamech;
King James Version 1611:Henoch, Methuselah, Lamech,
Predigten über 1. Chronik 1, 3
Sermon-Online