Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Njia ya Haki - Kitabu 3/3 - (Original Title: The Way of Righteousness) - (French Title: Le Chemin de la Justice)
Author: Various
Language: swahili (kiswahili, Tanzania, Kenya, Uganda)
Category: Book
Keywords: 60. Nabii Yoane (Luka 1), 61. Tangazo (Luka 1; Matayo 1), 62. Masiya anazaliwa (Luka 2; Matayo 2), 63. Mwana mtakatifu (Luka 2; Matayo 3,4), 64. Mwana-Kondoo wa Mungu (Yoane 1,3), 65. Mganga mkubwa (Marko 1,2), 66. Mwalimu mkubwa (Matayo 5-7), 67. Sharti muzaliwe mara ya pili (Yoane 3), 68. Mwokozi wa dunia (Yoane 4; Luka 4), 69. Amri ya Yesu (Matayo 12; Yoane 5), 70. Uwezo wa Yesu (Matayo 12; Yoane 5), 71. Mifano mikubwa miwili (Luka 8; Matayo 13), 72. Mkate wa Uzima (Marko 6; Yoane 6), 73. Yesu analeta matengo (Matayo 15,16; Yoane 7), 74. Nuru ya Ulimwengu (Yoane 8,9), 75. Bwana wa utukufu (Matayo 16,17), 76. Mchungaji Mwema (Yoane 10), 77. Moyo wa Mungu (Luka 18,15), 78. Ufufuko na Uzima (Yoane 11,12), 79. Yesu anaingia Yerusalema (Luka 18-20), 80. Masemo magumu na ya kweli (Matayo 22-25), 81. Chakula cha mwisho (Matayo 26), 82. Yesu anakamatwa (Yoane 14; Matayo 26), 83. Yesu anahukumiwa (Matayo 26,27; Yoane 18,19), 84. Yesu anasulibishwa (Matayo 27; Marko 15; Luka 23; Yoane 19), 85. Yesu amefufuka! (Matayo 28; Luka 24; Yoane 20, 86. Yesu anapanda mbinguni (Matayo 28; Luka 24; Matendo 1), 87. Roho Mtakatifu amekuja! (Matendo 1,2), 88. Yesu atarudi tena! (Ufunuo 19-22), 89. Habari Njema, 90. Maulizo ya watu na majibu ya Mungu (#1), 91. Maulizo ya watu na majibu ya Mungu (#2), 92. Inapasa mwanafunzi wa Kristo kuishi namna gani?, 93. Ukumbusho #1 Adamu - Neno gumu la zambi (Mwanzo 1-4), 94. Ukumbusho #2 Abrahamu - Haki kwa njia ya imani (Mwanzo 6-22), 95. Ukumbusho #3: Musa: Sheria takatifu ya Mungu (Kutoka 1-20), 96. Ukumbusho #4: Yesu Kristo: "Imekwisha!" (Yoane 19, Waebrania 10), 97. Hadeze! (Luka 16), 98. Paradiso! (Ufunuo 21,22), 99. Unafikili nini juu ya Yesu? (#1), 100. Unafikili nini juu ya Yesu? (#2)
Date/Time: 1998
Pages: 155
ID: 25343
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 945159 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com